Chu Ming Yui
Japanese Restaurant Tempura TENKAI Logo